DELOMRÅDE 9 OG DELER AV 1, 8 og 10

Åpen invitasjon til prekvalifisering
for begrenset konkurranse

Frist for søknad om deltakelse i den begrensede arkitektkonkurransen er
TORSDAG 16. JUNI 2022 KL 1500

Nyhavna Utvikling AS er stiftet med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune.

Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna (2016). Hensikten med denne planen er å sikre overordnede, langsiktige strategier og rammer for en omdanning av Nyhavna fra industrihavn til sentrumsformål, samtidig som langsiktige behov for havnevirksomhet blir ivaretatt.

For å sikre en helhetlig utvikling er det satt krav om at det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for hver av de 10 delområdene som er avsatt i kommunedelplanen.

Nyhavna Utvikling AS ønsker å starte prosessen med en transformasjon av deler av området i løpet av 2022, fra industri- og lagervirksomhet til en bymessig bebyggelse med boliger og næringsformål.

Gjennom en begrenset konkurranse for gitt område, ønsker Nyhavna Utvikling AS å finne det beste utgangspunktet for å starte et detaljreguleringsplanarbeid.

Konkurransen

Konkurransen deles inn i to faser der første fase er en åpen prekvalifisering der alle godkjente arkitektkontorer med aktuelle samarbeidsparter kan delta. Til fase to vil det velges ut inntil 4 arkitektkontorer eller arkitektteam for deltagelse i konkurransen. Hvert team som velges ut og deltar i fase to honoreres med NOK 500 000,-. Oppdragsgivers mål er at det prosjekt som juryen mener er det beste skal legges til grunn for utarbeidelse av en detaljreguleringsplan.

Gjennom konkurransen ønsker Nyhavna Utvikling AS å få fram et prosjekt som på en overbevisende måte viser en framtidsrettet, bærekraftig utbygging med høye kvaliteter for nærings- og boligbebyggelse, samt tilhørende byrom, og som dermed kan danne grunnlag for et reguleringsplanarbeid.

Aktuelt utbyggingsområde markerer en viktig inngangsport inn til Nyhavnaområdet. Ny bebyggelse ved brannstasjonen, ut mot Strindheimstunellen, må vies spesiell oppmerksomhet med hensyn til romlige
avklaringer og forholdet til Nedre Elvehavn.

Det skal legges til rette for en god utnyttelse,
funksjonsblanding, attraktive byrom, tilgjengeliggjøring av fjorden/elven, gjennomgående grønnstruktur og god tilgjengelighet for myke trafikanter i, til og fra området. Bortsett fra en ny brannstasjon i området består eksisterende bebyggelse av enkle haller med innslag av noen kontorfasiliteter.

Prosjektets størrelse og kompleksitet forutsetter betydelig erfaring innen flere fagområder. Prekvalifiseringen skal finne kontorer som har riktig faglig forståelse for oppgaven og kan vise til dokumentert erfaring og kompetanse for planlegging og gjennomføring av tilsvarende prosjekter.

Arkitektkontorene som søker prekvalifisering, skal sette opp hvilke rådgivere de ønsker å jobbe med i konkurranseperioden. Hvert kontor forventes å sette sammen et team bestående av minimum fagområdene arkitektur/urbanisme, landskapsarkitektur, miljø/bærekraft/energirådgivning og trafikkfaglig kompetanse. Det oppfordres til å knytte til seg kompletterende og nyskapende kompetanse i konkurransen.

Dokumentdisposisjon i søknaden

  • Kompetanse i teamet – tilbudt personell avsatt til oppdraget, inkludert eventuelle underkonsulenter. Dersom teamet består av flere arkitektkontorer, må det tydelig framkomme hvem som er hovedansvarlig for dokumentasjonen og et eventuelt videre oppdrag.
  • Oppdragsforståelse – kort presentasjon av tilbyders forståelse og tilnærming til oppgaven.
  • Presentasjon av inntil tre relevante referanseprosjekter.

Innlevering

Materialet skal samles i ett dokument uten vedlegg og være på maksimalt 6 A4-sider.

Skatt/MVA- attester og lignende kreves ikke som vedlegg, men det forutsettes at slike dokumenter kan framlegges ved eventuell avtaleinngåelse.

Søknader sendes elektronisk til Nyhavna Utvikling AS ved kontaktperson Per Arne Tefre:
per.arne.tefre@nyhavna.no

Søknadsmailen skal merkes ”Arkitektkonkurranse Nyhavna”.

Søknadene kan være på norsk, svensk eller dansk.


Søknadsfrist for deltakelse er torsdag 16. juni 2022 kl 1500.

Evaluering

Evaluering av innkomne søknader vil bli gjennomført i uke 24 av en komité bestående av representanter fra administrasjonen og styret i Nyhavna Utvikling AS.

Evalueringskriteriene vil være i henhold til disposisjon i søknaden:

Kompetanse 50%
Oppdragsforståelse 25%
Referanseprosjekter 25%

Eventuelle spørsmål angående søknadsmaterialet for prekvalifiseringen kan rettes til per.arne.tefre@nyhavna.no

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her.

Siste frist for spørsmål settes til tirsdag 7. juni 2022.

Ofte stilte spørsmål

Annen informasjon

Nyhavna Utvikling har forstått det slik at flere kontorer har problemer med å få til forpliktende avtaler innenfor enkelte fagområder. Dette skyldes at fagmiljøene innenfor enkelte felt er veldig begrenset og at de ikke kan eller vil inngå avtaler med flere i prekvalifiseringsfasen. Dette er uheldig og en utilsiktet effekt siden ønsket med prekvalifiseringen er at de mest kvalifiserte teamene søker om å delta. Det aksepteres derfor at arkitektkontorer kan foreslå samarbeidspartnere/rådgivere uten at de nødvendigvis har en forpliktende avtale med disse.