Et samstemt team står bak initiativet. Fra venstre: Øyvind Wanderås, direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS, Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Birgitte Strøm Kahrs, plansjef Nyhavna Utvikling AS og Marthe Brækstad,  prosjektutvikler Veidekke Bygg. Foto: Strømsnes Røe

Nyhavna Utvikling, Norconsult og Veidekke lanserer klyngesamarbeid for grønn byutvikling

Nyhavna Utvikling tilbyr en 350 000 m² stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for BAE-bransjen til å teste og utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala.  

Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

«Vi skal tilrettelegge for nye næringer og ny teknologi»

«Vi skal bygge en sentrumsbydel med et mangfoldig og levende bo- og bymiljø der det er lett å leve miljøvennlig»

Hentet fra Nyhavna Utviklings Bærekraftstrategi

Nyhavna Utvikling har høye ambisjoner for bærekraft og søker å bygge en sentrumsbydel med et mangfoldig og levende miljø. Selskapet skal legge til rette for nye næringer og teknologier som vil gjøre Trondheim bedre og større. Sentralt i arbeidet står nullutslippsvisjon, innovasjon innen mobilitet og integrasjon mellom næringsliv, kunst, kultur og bomiljø.

Utforsk Nyhavna Utvikling sin bærekraftstrategi 

Klyngesamarbeidet vil blant annet utforske områder som digitalisering og teknologi, bærekraft (ESG), energi, arkitektur og nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Dette vil styrke Trondheim som en attraktiv by for investeringer og innovasjon i BAE-næringen.

På befaring. Erlien viser hvor transformasjonen av Nyhavna vil starte. Fra venstre: Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag, Øyvind Wanderås,
direktør Norconsult Trondheim, Bjørnar Gullbrekken, avdelingsleder Veidekke Bygg og Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS. Foto: Strømsnes Røe

Nyhavna Utvikling har allerede signert intensjonsavtaler med Veidekke og Norconsult, som også er valgt som entreprenør og rådgivere for å realisere det første bygget. Planen er at dette bygget skal fungere som sentrum for klyngesamarbeidet og reflektere klyngens ambisjoner om å være en innovasjons- og teknologihub.

Ambisjonen er at klyngen kan stiftes formelt høsten 2024.

Ønsker du å være en del av klyngesamarbeidet?

Ta kontakt på: baeklyngen@nyhavna.no

Spørsmål og svar

 • Hvilke aktører er klyngen relevant for?

  Klyngen er aktuell og relevant for alle aktører innen BAE-bransjen. Fra byggherrer til entreprenører og leverandører, utviklere og start ups, FoU-miljøer og investorer m.fl.

  I tillegg til å nå aktørene i BAE-bransjen, er vi nysgjerrige på å utforske muligheter på tvers av fag, bransjer og klynger. Som f.eks. maritime næringer, kunst og kultur med flere.

  Vi ønsker medlemmer som ser nytten av et sterkt nettverk og en samspillsarena, som sammen skal utvikle innovative og bærekraftige løsninger for bransjen og for framtida.

 • Hva betyr klyngen for Nyhavna?

  Nyhavna er en ideell plassering for en slik klynge. Vi har allerede gode innovasjonsaktører og en sterk klyngekultur på området, blant annet med Fremtidens Industri og havromsklyngen. Ved å etablere en klynge for BAE-næringa, legger vi til rette for nye næringer og teknologier som vil gjøre Trondheim bedre og større.

  Nyhavna er et av Norges største bytransformasjonsprosjekt med ambisiøse mål. For å nå disse målene er vi avhengig av å samarbeide med flere, og vi har behov for utvikling og innovasjon. Klyngen vil sette fart i dette arbeidet.

 • Hva betyr klyngen for BAE-bransjen?

  Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

  Nyhavna Utvikling tilbyr en 350 000 m² stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for BAE-bransjen til å utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala.

  Klyngen vil styrke evnen til samarbeid og innovasjon blant bedrifter innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren (BAE). Og med dette løse utfordringer og skape konkurransefortrinn i fellesskap.

 • Hvem eier klyngen?

  Nyhavna, Veidekke og Norconsult har sammen tatt initiativ til å etablere klyngen. Dette i form av å invitere nok interessenter til at klyngen kan etablere en administrasjon. Utover dette vil partene ikke ha noe større ansvar enn øvrige deltakere for drift av klyngen, men være likestilte medlemmer som alle andre.

Pressemelding 27. juni 2024

Nyhavna Utvikling, Norconsult og Veidekke lanserer klyngesamarbeid for byggebransjen i Trøndelag

Denne uken signerte Nyhavna Utvikling en intensjonsavtale med Norconsult og Veidekke om å etablere en næringsklynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE-næringen) på Nyhavna i Trondheim. Prosjektet støttes av Trondheim kommune og Trondheim Havn.

Intensjonsavtalen ble signert denne uken. Fra venstre: Øyvind Wanderås,
direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag. Foto: Strømsnes Røe

Nyhavna Utvikling tilbyr en 350 000 m² stor test- og utviklingsarena for innovasjon og utvikling for BAE-bransjen over de neste 20-25 årene. Dette gir unike muligheter for BAE-bransjen til å utvikle nye teknologier og forretningsmodeller i stor skala.   

Plattform for nyskaping

Klyngen skal være en samspillsarena for bransje, forskning, utdanning og innovasjon, der kunnskap og erfaringer kan utveksles og videreutvikles på tvers av sektorer. Målet er å etablere Nyhavna som en innovasjons- og teknologihub for framtidas byutvikling.

– Vi inviterer alle relevante aktører til å ta del i samarbeidet, sier Erik Erlien, daglig leder i Nyhavna Utvikling. 

– Skal vi lykkes, er vi avhengig av at vi samler fagmiljøene og skaper synergier. Gjennom samarbeid med ledende aktører, og med støtte fra blant andre Trondheim kommune og Trondheim Havn, ønsker vi å bygge en plattform for innovasjon og nyskaping som vil ha nasjonal og internasjonal betydning sier Erlien. 

Ambisiøse planer

Denne uken ble det signert en intensjonsavtale mellom partene. Et sentralt punkt i avtalen er at Veidekke og Norconsult ønsker å gå inn i langsiktige leieavtaler på området. Dette er avgjørende for å sikre finansiering til å realisere det første byggetrinnet.

Etablerer næringsklynge på Nyhavna. Fra venstre: Øyvind Wanderås,
direktør Norconsult Trondheim, Erik Erlien, daglig leder Nyhavna Utvikling AS og Torgeir Wiig, regiondirektør Veidekke Bygg Trøndelag. Foto: Strømsnes Røe

– Nyhavna gir Norconsult i Trondheim en spennende plattform for samarbeid, fortsatt vekst og innovasjon. Gjennom klyngesamarbeidet kan vi utnytte synergier og dele kunnskap på tvers av sektorer, noe som kan skape verdi for hele bransjen, sier Øyvind Wanderås, direktør i Norconsult Trondheim. 

Avtalen inneholder også en felles intensjon om å samarbeide om utvikling, prosjektering og gjennomføring av Transittkaia Sør. Nyhavna Utvikling står som byggherre, med Veidekke som entreprenør og Norconsult som rådgivere. 

– Vi i Veidekke tror klyngesamarbeidet på Nyhavna vil styrke regionens konkurransekraft og bli en drivkraft for hele bransjen. Beliggenheten er ideell, og samspillet med FoU- og bransjeaktører åpner mange muligheter, sier Torgeir Wiig, direktør i Veidekke Bygg Trøndelag. 

Kjærkomment initiativ

– Dette synes vi er ambisiøse og offensive planer og vi er glade for at det settes tydelig fart bak utbygging og utviklingen på Nyhavna. Det er svært viktig for hele byen at vi kommer godt i gang og Nyhavna skal, den dagen området er ferdig utviklet, være en bydel med et mangfold av aktører, aktiviteter og byliv. Som kommune kan vi legge til rette for å både forsterke og hente ut synergieffekter fra kunnskaps- og næringsklynger. Her skal det skapes vekst og nye arbeidsplasser, og da er initiativet fra byggebransjen kjærkomment, sier Byråd for Byutvikling Lars Viko Gaupset (MDG).   

Byråd for Byutvikling Lars Viko Gaupset (MDG) Foto: Trondheim kommune

– Sett fra et næring -og miljøperspektiv synes vi det er ekstra stas at det er byggebransjen selv som ønsker å sette et tydelig miljøavtrykk på Nyhavna. Dette er en bransje som er i en rivende grønn utvikling og vi håper at de arealene som skal realiseres på Nyhavna blir et utstillingsvindu for hele landet når det kommer til forsking, innovasjon og teknologiutvikling. At det er lokale og toneangivende aktører som forener krefter er flott, det håper vi har en magneteffekt på økosystemet rundt, slik at klyngen virkelig kan vokse seg stor og attraktiv. Dette er første av sitt slag i Midt-Norge, og selvsagt skal den få vokse opp midt i Teknologihovedstaden, sier Byråd for Miljø, næring og samferdsel, Line Fjørstad (MDG).

Byråd for Miljø, næring og samferdsel, Line Fjørstad (MDG) Foto: Trondheim kommune

Klyngesamarbeidet vil blant annet utforske områder som digitalisering og teknologi, bærekraft (ESG), energi, arkitektur og nye forretnings- og gjennomføringsmodeller. Dette vil styrke Trondheim som en attraktiv by for investeringer og innovasjon i BAE-næringen. Ambisjonen er å få etablert klyngesamarbeidet iløpet av høsten 2024.

– Vi mener Nyhavna er en ideell plassering for en slik klynge. Vi har allerede gode innovasjonsaktører og en sterk klyngekultur på området, blant annet med Fremtidens Industri og havromsklyngen. Ved å etablere en klynge for BAE-næringa, legger vi til rette for nye næringer og teknologier som vil gjøre Trondheim bedre og større, sier Erik Erlien. 

 • En næringsklynge er en geografisk konsentrasjon av bedrifter, leverandører, utdanningsinstitusjoner og forsknings- og utviklingsaktører (FoU) som samarbeider innenfor samme bransje. 
 • Næringsklynger stimulerer til innovasjon, utvikling og økonomisk vekst ved å fremme samarbeid og kunnskapsdeling. Bedriftene i klyngen får bedre tilgang til spesialisert kompetanse, ressurser og testfasiliteter.
 • I Norge støtter det nasjonale klyngeprogrammet, finansiert av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, utviklingen av næringsklynger gjennom finansiell støtte, rådgivning og nettverksbygging. Programmet hjelper klyngene med å oppnå sine mål om økt innovasjon og konkurranseevne på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  Les mer om det nasjonale klyngeprogrammet 


Etableringen av BAE-klyngen er et initiativ i samarbeid med Veidekke Bygg Trondheim og Norconsult

Om Veidekke:

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 43 milliarder kroner, og nær halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Om Norconsult:

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.