I samarbeid med alle gode krefter står Nyhavna Utvikling på for at Nyhavna skal bli en attraktiv og bærekraftig bydel med teknologi, kulturminner og nærhet til vannet som identitetsbærere.

Nyhavna Utvikling AS ble stiftet i mars 2021 med det formål å utvikle og gradvis legge til rette for omforming og fornyelse av tidligere havneeiendommer i Trondheim Kommune. Dette gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna og eiendommer på Vestre kanalhavn vest for Trondheim sentralstasjon. Selskapet eies av Trondheim kommune med 67% og Trondheim Havn med 33%.

Ambisjonene er store. Vi skal legge til rette for det som kommer. Samtidig skal vi foredle og ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her. For å kunne utføre oppdraget eierne har gitt oss, er vi avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid med svært mange.

Vi skal skape verdier for byen vår. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, fjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Vi skal legge til rette for at Nyhavna får attraktive, offentlig tilgjengelige rom og parker, et spennende kunst- og kulturtilbud og et variert næringsliv, med blant annet teknologi og havromsforskning. Løsningene skal ha høy kvalitet og gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelen alle i Trondheim kan være stolte av.

Nyhavna Utvikling skal først og fremst drive med eiendomsutvikling, både bolig- og næringsområder. I tillegg skal vi leie ut og drifte eiendom. Vi skal være en ansvarlig utvikler, forvalter og eier som er seg sin rolle bevisst, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

Styret

Styret i Nyhavna Utvikling AS:

Johan Arnt Vatnan
Styreleder

Merete Kvidal
Nestleder

Kjell Døvle Kalland
Styremedlem

Kristin Eriksen
Styremedlem
Trygve Berdal
Styremedlem

Per Arne Alstad
Styremedlem

Siri Hunnes Blakstad
Styremedlem

Bærekraftstrategi

Nyhavna Utvikling har et sterkt fokus på alle dimensjonene i bærekraftbegrepet. Vi forvalter en historie, kulturminner, et område der mange arbeider og oppholder seg og vi er en del av et større nabolag. Nå skal vi skape en levende bydel hvor det er godt å bo, arbeide og oppholde seg. Det ligger et stort ansvar i dette. Vi utvikler Nyhavna i en tid da hele verden må håndtere en global klima- og naturkrise. Dette er også en del av vårt ansvar.

«Vi skal bygge en sentrumsbydel med et mangfoldig og levende bo- og bymiljø der det er lett å leve miljøvennlig.»

Strategien prioriterer bærekraft innenfor de områdene som gir størst effekt: Områder der vår innsats har størst påvirkning, og der vi effektivt kan bidra til bærekraftig utvikling.

På dette grunnlaget har vi prioritert fire tiltaksområder for strategiperioden:

 • Bolig- og byutvikling
 • Klima og miljø
 • Mangfold og inkludering
 • Forretningsetikk

Hvert av de fire tiltaksområdene er knyttet til både FNs bærekraftsmål og ambisjonene i kvalitetsprogrammet for Nyhavna.

Last ned hele strategien her

Innspill til omformingen av Nyhavna

Lurer du på noe, eller ønsker å komme i kontakt med oss i Nyhavna Utvikling? Ta kontakt her.

Har du innspill til omformingen av Nyhavna, vil vi gjerne høre fra deg. Klikk her og fyll inn skjema.

Spørsmål og svar

 • Hva er Nyhavna Utvikling AS?

  Nyhavna Utvikling AS skal stå bak omformingen av Nyhavna fra industri- og havneområde til en ny sentrumsbydel. Selskapet ble etablert i januar 2021 og eies av Trondheim Kommune og Trondheim Havn.

 • Hva skal Nyhavna Utvikling gjøre?

  Trondheim kommune og Trondheim Havn har gitt Nyhavna Utvikling AS oppdraget med å stå for omformingen og fornyelsen av området. Ambisjonene er store. Vi skal legge til rette for det som kommer. Samtidig skal vi foredle og ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her. For å kunne utføre oppdraget eierne har gitt oss, er vi avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid med svært mange.

  Nyhavna Utvikling skal først og fremst drive med eiendomsutvikling, både bolig- og næringsområder. I tillegg skal vi leie ut og drifte eiendom. Vi skal være en ansvarlig utvikler, forvalter og eier som er seg sin rolle bevisst, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

  Vi skal skape verdier for byen vår. Med ny infrastruktur skal vi gjøre Nidelva, fjorden og havnebassenget tilgjengelig for folk. Vi skal legge til rette for at Nyhavna får attraktive, offentlig tilgjengelige rom og parker, et spennende kunst- og kulturtilbud og et variert næringsliv. Løsningene skal ha høy kvalitet og gjøre Nyhavna til den bærekraftige, blå og grønne sentrumsbydelen alle i Trondheim kan være stolte av.

 • Når skal den nye bydelen Nyhavna stå ferdig?

  Det er umulig å si i dag. Planlagt byggestart på de to første av de i alt ti delområdene på Nyhavna er 2025.  Utbyggingen av hele Nyhavna vil ta flere tiår. Det skyldes blant annet at noen av de eksisterende festeavtalene går til 2047.

 • Hvem blir Nyhavna for?

  Ambisjonen er å utvikle Nyhavna til en bærekraftig sentrumsbydel tilgjengelig for alle. Nærhet til fjorden og en spasertur fra Midtbyen gir muligheter i fleng.  Her er det plass til variert næringsliv, kunst- og kulturliv og mange slags aktiviteter. Et sted å trives, et sted å leve.

  Vi ser for oss en variert boligutvikling som kan gjøre Nyhavna til en sentrumsbydel der det er godt å bo for folk i ulike livsfaser og med ulike behov.

 • Hvor skal det bygges?

  Utbyggingsområdet strekker seg fra Nidelv bru, langs Strandveikaia til og med Ladehammerkaia og hele Transittkaia. I alt om lag 460 000 kvm.

 • Hvordan blir Nyhavna sin historie ivaretatt?

  Nyhavna og området rundt har betydd mye for Trondheim. Vi skal ta vare på historien og ta hensyn til det som allerede er her, samtidig som vi legger til rette for det som kommer.

  Teknologisk utvikling og et aktivt nærings- og arbeidsliv skapte Nyhavna. Det har gitt området kvaliteter som ingen andre bydeler i Trondheim har. Ambisjonen er at synlige kulturminner skal være med og prege den nye bydelen.

  Når det gjelder detaljerte løsninger, er det altfor tidlig å si noe sikkert om det nå. Vi er så vidt kommet i gang med den første arkitektkonkurransen. Vi kommer til å informere fortløpende så snart brikkene faller på plass.

 • Hvordan skal Nyhavna bli en bærekraftig bydel?

  Vi skal være en ansvarlig utvikler, forvalter og eier som er seg sin rolle bevisst, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

  I samarbeid med alle gode krefter står vi på for at Nyhavna skal bli en attraktiv og bærekraftig bydel.

  I den første arkitektkonkurransen har vi blant annet lagt vekt på arkitektenes kompetanse på bærekraft. Og vi utarbeider nå en egen bærekraftstrategi for Nyhavna Utvikling.

  Når det gjelder detaljerte løsninger, er det altfor tidlig å si noe sikkert om det nå. Vi er så vidt kommet i gang med den første arkitektkonkurransen. Vi kommer til å informere fortløpende så snart brikkene faller på plass.

 • Hvilke boligtyper blir det bygd på Nyhavna?

  Vi ser for oss en variert boligutvikling som kan gjøre Nyhavna til en sentrumsbydel der det er godt å bo for folk i ulike livsfaser og med ulike behov.

  Når det gjelder detaljerte løsninger, er det altfor tidlig å si noe sikkert om det nå. Vi er så vidt kommet i gang med den første arkitektkonkurransen. Vi kommer til å informere fortløpende så snart brikkene faller på plass.

 • Hvordan skal kunst og kultur prege Nyhavna?

  Ambisjonen er å utvikle Nyhavna til en bærekraftig sentrumsbydel tilgjengelig for alle. Nærhet til fjorden og en spasertur fra Midtbyen gir muligheter i fleng.  Her er det plass til variert næringsliv, kunst- og kulturliv og mange slags aktiviteter. Et sted å trives, et sted å leve.

  Når det gjelder detaljerte løsninger, er det altfor tidlig å si noe sikkert om det nå. Vi er så vidt kommet i gang med den første arkitektkonkurransen. Vi kommer til å informere fortløpende så snart brikkene faller på plass.

 • Hvorfor er Nyhavna Utvikling et kommersielt selskap?

  Trondheim kommune og Trondheim Havn etablerte Nyhavna Utvikling AS for å sette fart i arbeidet med omformingen av Nyhavna til en attraktiv bydel. Eierne bestemte at selskapet skulle skape langsiktige verdier for både byen og havna gjennom å legge vekt på lønnsomhet og bærekraftig byutvikling.

  Nyhavna Utvikling AS skal først og fremst drive med eiendomsutvikling, både bolig- og næringsområder. I tillegg skal vi leie ut og drifte eiendom. Vi skal være en ansvarlig utvikler, forvalter og eier som er seg sin rolle bevisst, og som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten.

  For Trondheim som by skal vi skape verdi gjennom å strekke oss mot bystyrets ambisjoner og gjennomføre en helhetlig omforming av området. I tillegg til å etablere ny infrastruktur som tilgjengeliggjør Nidelva, Trondheimsfjorden og havnebassenget, skal vi skape attraktive, offentlig tilgjengelige byrom. Løsningene skal ha høy kvalitet og i sum gjøre Nyhavna til en bærekraftig bydel og en destinasjon som alle i Trondheim vil bli stolte av, og mange vil besøke.

  For Trondheim Havn skal vi skape verdier gjennom å legge til rette for havnedrift i omformingsperioden og i form av framtidige utbytter. Trondheim Havn kan selv disponere utbytter og for eksempel investere i utvikling av eksisterende anlegg og etablering av nye, klimavennlige havner og kaier i Trøndelag.

 • Hvor kan jeg komme med innspill til omformingen av Nyhavna?

  Du kan allerede nå kontakte oss via vår nettside: Send oss gjerne dine innspill her

  Så snart vi har åpnet visningsrommet vårt i Strandveikaia 100, kan du også kontakte oss der. Vi har ennå ikke bestemt når det skal åpne. Når datoen er klar, vil vi informere om det.