Det treårige prosjektet skal teste om området egner seg som sesonglager av varme inne i fjellet. Prosjektet har et budsjett på litt over 16 millioner kroner, hvor Enova bidrar med 6,5 millioner kroner.

Trondheim kommune har allerede gjennomført tester på sine to testbrønner på Ladehammeren. Resultatet av testingen viser at grunnforholdene er velegnet for et sesonglager. Nå skal resten av områdets grunnforhold sjekkes.

Statkraft Varme leder prosjektet som er et samarbeid mellom Nyhavna Utvikling, Muovitech AS, Dora Eiendom AS, Bane Nor Eiendom AS, NTNU og Trondheim kommune. Trondheim kommune er også en viktig premissleverandør og pådriver. 

Fra venstre: Svein Ove Slindre, adm.dir. Statkraft Varme, Johan Arnt Vatnan styreleder i Nyhavna Utvikling, Astrid Lillestråle, markedsdirektør i Enova og Morten Wolden kommunedirektør i Trondheim kommune under markeringen på Nyhavna 8.mai 2023. Foto: Nyhavna Utvikling

Nyhavna skal få sitt eget fjernvarmenett der driften kan tilpasses ulike energikilder som er tilgjengelige i området. Nyhavnanettet vil kunne få og avgi varme til det ordinære fjernvarmenettet i Trondheim. For å få til dette må prosjektet teste nye metoder og ny brønnteknologi for å se om det kan varme opp bydelen.

Nyhavna har som mål å bli et nullutslippsområde. Det betyr at området ikke kan bruke mer energi og effekt enn det produserer, og dermed ikke øke belastningen på byens eksisterende energiforsyning. For å lykkes med det vil sesonglagring være svært viktig. Tiltaket vil også redusere byens klimagassutslipp fra energibruk.

Planen er at Nyhavna skal hente sin energi fra varmepumper og sesonglageret, hvor byens overskuddsvarme lagres. Sjøvann vil brukes til kjøling. Dette vil dekke varme- og kjølebehovet til bydelens 5200 beboere og 4000 fremtidige arbeidsplasser. Det handler om å ta i bruk overskuddsenergi som i dag går til spille.

Utnyttelse av byens overskuddsenergi
I Trondheim er det nå 25 mil med fjernvarmenett. Nettet er utbygd i løpet av de siste 40 årene og brukes til energi som allerede er produsert. Fjernvarmenettet dekker 1/3 av byens varmebehov og består av overskuddsenergi fra kloakk, avfallsforbrenning og annen industri. 

I dag klarer vi ikke å ta vare på overskuddsenergien som produseres i sommerhalvåret, og det er det prosjektet ønsker å gjøre noe med.   

Slik virker et sesonglager for varme
Berget på Nyhavna skal varmes opp ved at det sommerstid pumpes varmt vann 200-300 meter ned i bakken. Vannet vil da holde seg varmt også når temperaturen på utsiden synker. Når høsten kommer og varmebehovet på Nyhavna øker, henter vi varmen opp fra grunnen igjen. Fjellet fungerer dermed som et batteri, men i motsetning til strøm, er det nå vannet som transporterer energien frem og tilbake. 

Dette er en god måte å utnytte den energien som allerede er produsert ved forbrenningsanlegget på Heimdal, og som i dag ikke blir brukt. Metoden vil avlaste strømnettet og bidra til at både Nyhavna og Trondheim kommune når sine klimamål.

Denne illustrasjonen viser hvordan varmelagringen vil foregå. ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK