Lene Fjellstad blir markeds- og kommunikasjonsleder i Nyhavna Utvikling AS

Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Stjørdal kommune. Lene har bred kommunikasjonsfaglig erfaring både i privat og offentlig sektor, og har i tillegg erfaring fra markedsarbeid fra kultursektoren gjennom Kimen og er selv aktiv i kulturlivet.

– Vi er svært fornøyd med å få med Lene Fjellstad på laget i å transformere Nyhavna til å bli en vital og bærekraftig del av Trondheim sentrum, uttaler daglig leder Erik Erlien i Nyhavna Utvikling AS.

Stillingen som markeds- og kommunikasjonsleder er nyopprettet. Etter hvert som vi nærmer oss tidspunktet for godkjenning av reguleringsplaner og byggestart for de første byggetrinnene på Nyhavna, er behovet for informasjon og kommunikasjon om hva som skjer og hva som skal skje på Nyhavna sterkt økende. I tillegg ønsker Nyhavna Utvikling å ta en tydeligere rolle i å utvikle og koordinere områdemodningsarbeidet som skal foregå mens Nyhavna utbygges over de neste årene. Stillingen som markeds- og kommunikasjonsleder blir helt sentral i å drive dette arbeidet.

– Jeg har satt meg grundig inn i planene for Nyhavna, og er overbevist om at bydelen vil bli en berikelse for hele Trondheim. Derfor er jeg takknemlig for muligheten til å bidra med min kompetanse i det videre arbeidet med Nyhavna. Sammen skal vi skape et stykke Trondheimshistorie, og jeg gleder meg, forteller Lene Fjellstad.

Lene Fjellstad tiltrer stillingen offisielt 1. august 2024.

Nyhavna Utvikling AS er eid av Trondheim kommune og Trondheim Havn. Selskapet ble etablert i 2021 og har som mandat om å drive en langsiktig lønnsom og bærekraftig transformasjon av Nyhavna for eierne og ihht. eiernes strategi for selskapet. Nyhavna omfatter et geografisk avgrenset område i Trondheim by med en lang havnehistorie og som også omfatter betydelige kulturminner. Planområdet som skal utvikles utgjør ca. 360 000 kvadratmeter og hoveddelen av utviklingsarbeidet vil pågå over de neste to ti-årene. Planprogrammet omfatter foruten bygging av et betydelig volum av bolig- og næringsbygg, også en betydelig opparbeidelse og oppgradering av offentlig infrastruktur som for eksempel parker, promenader, broer, gang og sykkelveier, og som skal gjøre Nyhavna enda mer tilgjengelig for hele byens befolkning. Nyhavna skal være en nullutslippsbydel.

Kontakt
Erik Erlien, nyansatt daglig leder i Nyhavna Utvikling AS    T: 952 63 928