Formverk ble bedt om å arrangere et engasjerende og inkluderende opplegg for medvirkningen. Hensikten var å få en bedre forståelse for hvordan man opplever området og byen i dag, bruk og behov, samt fremtidsinteresser.

I vår gjennomførte Formverk en digital spørreundersøkelse for å høre hva folk tenker om Nyhavna i dag, og hvordan de ønsker at den nye bydelen skal bli.

– De fleste som svarte, hadde en nær relasjon til området. Enten ved at de bor eller jobber der, eller benytter seg av de eksisterende tilbudene på området f.eks. til å gå turer, forklarer Marion Jensen, designer i Formverk.

Befaring på området for å få en større forståelse før den digitale spørreundersøkelsen gjennomføres. Her utenfor Skur 2, der Hendelser på Transittkaia ble avholdt 15. september.

– I dag er Nyhavna en industrihavn som mange trondhjemmere ikke har en forbindelse med. I det videre arbeidet vil vi derfor prøve å få kontakt også med dem. Nyhavna skal jo bli en bydel for hele byens befolkning.

– Hva var de viktigste funnene fra undersøkelsen? 
– Konkrete behov som skal ivaretas i prosjektutviklingen, og innsikt til den videre medvirkningen. Vi fikk mange reflekterte, nyanserte og innholdsrike svar, sier Marion.

Spørsmål fra den digitale undersøkelsen som omhandler bomiljø. Mangfold, variasjon i beboere, boligtyper, størrelser og pris vekter høyt hos respondentene.

Innspillene til prosjektutviklingen fordeler seg på fire hovedkategorier:

Naturen og fjorden må bli en naturlig del av Transittkaia. Nærhet til fjorden og grøntareal må prege området.

Den arkitektoniske kvaliteten og «stedets ånd» må ivaretas.

– Med bunkerne og sin særegne havneestetikk tilbyr Nyhavna en opplevelse forskjellig fra det som ellers finnes i Trondheim, sier arkitekt Cecilie Austerå i Formverk.  – Mange svarer at de ønsker at disse kvalitetene blir bevart. De ønsker også å bevare det livet som finnes på området i dag, særlig kulturmiljøet. De ser det som en viktig del av Nyhavnas identitet.

Spørsmål fra den digitale undersøkelsen som omhandler attraktivitet. Ønskene beskriver et levende og mangfoldig område, som skal legge til rette for grønne omgivelser samt en offentlig opplevelse av nærhet til vannet.

Beholde egenarten av området og ta vare på historiske og kulturelle steder og bygninger i skjønn forening med nybygg.

Sitat fra respondent

Et område for myke trafikanter
Flere respondenter ønsker en gå-vennlig bydel med gode knutepunkt som legger til rette for turgåing og opplevelser, gjerne i grønne omgivelser.

Mangfold
Svært mange respondenter ønsker at Nyhavna skal gi rom for ulike beboere, brukere, boliger, tilbud og aktiviteter.

– Mange er opptatt av at man må lykkes med å få til et mangfold for å sikre at det blir et levende område befolkningen ønsker å oppsøke og bosette seg i, forteller Austerå.

Om dere skal trekke fram én ting fra undersøkelsen, hva er det? 
– Mangfoldig og levende, svarer Cecilie. Respondentene er opptatt av at Nyhavna ikke må bli en bomaskin. De vil ha funksjonsmiks, liv på gateplan og i de mange mellomrommene og tilbud for ulike aldersgrupper og personer.

– Nyhavna må bli et sted hvor det er noe for alle, i alle aldre og med ulik bakgrunn, en bydel som oser av liv i et nytt miljø som ikke finnes i byen i dag, sier Marion.

Det må være nok tilbud slik at området genererer alle typer folk og besøkene, slik at det ikke blir nok en sovende bydel (som Grilstad Marina).

Sitat fra respondent

– Hvordan jobber dere videre med alle innspillene?
Innspillene til utformingen og livet som skal utspille seg her på Nyhavna, bearbeides i tett samarbeid med utviklerne og arkitektene, forklarer Marion.  –I tillegg er innsikten fra undersøkelsen et kunnskapsgrunnlag for justering av prosessen og planene for medvirkningen og aktiviteter.

Se rapport fra den digitale undersøkelsen


Medvirkningsplan for Transittkaia

– Hva er en medvirkningsplan? 
– Det er en oversikt over aktivitetene som skal supplere og tilgjengeliggjøre den ordinære medvirkning i de ulike fasene av planprosessen og omformingen av området. Planen viser hvilke grupper som aktivt bør trekkes inn i prosessen, og gir aktørene en felles forståelse av arbeidet, forklarer Marion.
Formverk har samarbeidet med fagkyndig for planprosessen, Topic Architecture, om et utkast til medvirkningsplan. 

Se medvirkningsplan

Nyhavna må ikke bli et ensartet bo-område som blir så kostbart at «vanlige» mennesker ikke har råd til å bo der. Mangfoldet i alder, innbyggere/innvandrere og kultur, samt næringsliv må blendes inn og ikke bare bli en «bo-maskin.

Sitat fra respondent

– Hva skal skje nå etter at dere nå har gjennomført spørreundersøkelsen?
– Nå kommer visjonsfasen. Vi skal jobbe i tverrfaglige grupper med å videreutvikle innspillene og områdets identitet og visjon. Denne fasen starter samtidig med kunngjøring av oppstart og løper samtidig med høringsperioden. På den måten blir befolkningen kjent med og involvert i planarbeidet. Til slutt kommer aktiveringsfasen. Da går startskuddet for å realisere prosjektets visjon. Steg for steg skal det bygges opp byliv og aktivitet gjennom midlertidige tiltak og samskaping. Aktiveringsfasen kobler seg på offentlig ettersyn av planforslaget og løper til parallelt med høringen. Meningen er at aktiveringen skal leve videre også etter at høringsperioden er avsluttet.

Tre medvirkningsfaser. Den digitale spørreundersøkelsen var en del av den første fasen. Mellom hver av de tre medvirkningsfasene planlegges det åpne informasjons- og innspillsarrangement.

– Hvordan kan man komme med innspill i tida framover?
– Første mulighet er allerede den 15. September på Hendelser på Transittkaia, forteller Cecilie. Dette er en åpen dag for hele familien og en del av Trondheim kommunes arrangement «Kulturnatt». Her kan folk komme i kontakt og prate med teamet bak prosjektet: arkitektene (COBE), planleggerne (Topic) og utviklerne (Nyhavna Utvikling). De ser fram til å dele tankene bak omformingen og til å få kommentarer og innspill til hvordan den nye bydelen skal utformes.

Neste mulighet for medvirkning som går utover den lovpålagte er under visjonsarbeidet mot slutten av dette året. Da er det planlagt flere workshops for å utforske sentrale temaer i prosjektet, som mat og produksjon, havteknologi og innovasjon, gjenbruk, bærekraft, nullutslippsbydel og kunst og kultur.

– Vi er på jakt etter engasjerte folk og aktører som ønsker å delta, forteller Marion.

– Er du er interessert i å ta del i det videre arbeidet, ta kontakt med oss!


cecilie@formverk.no – tlf  946 45 402
marion@formverk.no –  tlf +33695680959

Ønsker du å vite mer om de kommende workshops? Meld interesse i skjema under, eller ta direkte kontakt med Cecilie eller Marion.

"*" obligatorisk felt

Medvirkningsplanen trekker de overordnende linjene for medvirkning i prosessen frem mot omformingen av Transittkaia. Planen legger opp til to parallelle løp med planprosessen på den ene siden og en plan for å aktivere, engasjere og gi liv til området på den andre siden.

Se medvirkningsplan

Nyhavna 2022

Bildet viser de forskjellige områdene med navn. I dag er Nyhavna en industrihavn med store asfaltflater. Omformingen av området er nettopp begynt og er nå på planleggingsstadiet.